Blog

 LOS GALLEGOS EN LA ARGENTINA (1968)

Por Alberto Vilanova

Co selo de Ediciones Galicia, saíu do prelo "Los gallegos en la Argentina" de Alberto Vilanova Rodríguez, obra premiada co Concurso Literario do Centro Galego de Buenos Aires co gallo do cincoenta cabodano da súa fundación.

Alberto Vilanova Rodríguez escritor e investigador do pasado de ilustres persoalidades galegas; afervoado demócrata e galego de paixón, deixou o seu Ourense nadal mergullado no brutal asoballo franquista pra se dirixir á Arxentina onde se desempeña como cadeirádego de


Historia na Universidade do Litoral, primeiro, e autoalmente, na do Sul, (Bahía Branca).

Axiña que chegou a Buenos Aires, incorporouse ó quefacer patriótico de coleitividade galega, a Galiza Ideal, ocmo a siñou o gran Castelao, colabourando aitivamente e periódico e revistas preferentemente na investigación histórica; dicta conferencias e pronuncia discursos en aitos patrióticos galegos, sempre en defensa dos ideais democráticos e da autodetermiñación nacional de Galiza.

O seu mañífico ensaio "Vida y obra de Manuel Curros Enríquez" no que estudo ó noso gran poeta, é premiado no Concurso Literario orgaizado polo Centro Galego co gallo de se comprir o centeario do nascimento do vate de Celanova.

Evidentemente, con "Los gallegos en la Argentina", o autor, Alberto Vilanova, quixo oferescer a galegos e arxentinos un a xeito de estensa evocadora galería de persoalidades galegas, e mesmo de fillos de galegos como estraordinaria aportación de Galiza no quefacer arxentino, que colle máis de tres séculos dende os tempos da colonia, co Virreinato, e na formación e consolidación da Nación Arxentina e no seu desenrolo cultural, social i económico.

Fecharemos esta nota cun anaco do prólogo de Claudio Sánchez Albornoz, ilustre historiador hespañol, onde louva o labor comprido con esta obra que califica de "mañífica i erudita empresa" de Alberto Vilanova e, ó se referir encol da persoalidades estudadas polo autor, afirma: "A Arxentina débelle moito. Hespaña tamén. A Arxentina porque sen o esforzo galego –non dubido en o afirmar-, non sería hoxe o que é; de orixe galego son moitas das senlleiras figuras que fixeron o país –dende Ribadavia en diante- i é colosal a aportación dos galegos na vida desta gran nación en tódalas actividades culturais, sociais, económicas e políticas; o libro de Vilanova amósao.


PRESA, Moisés da (Mayo de 1968)

Alberto Vilanova - Ensaísta e Historiador | Aviso Legal | © 2011 albertovilanova.com
Deseño: Jose Lameiras Vilanova    ACV Galaica